Pracovníci odboru zajišťují úkoly na úseku školství, kultury, sportu, vnitřní správy, požární ochrany, knihovnické, bibliografické, informační a kulturně vzdělávací činností.

 • V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění povinné školnídocházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání.
 • Zabezpečuje úkoly vyplývající ze školského zákona ve své působnosti – např. změny zřizovacích listin, personální agenda ředitelů, příprava podkladů pro zřízení školské rady.
 • Zajišťuje údržbu a provoz školských zařízení, podklady pro přípravu investičních i neinvestičních akcí, zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Zabezpečuje podmínky pro rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, zajišťuje podklady pro Zpravodaj, pronajímá prostory v kulturním středisku, poskytuje službu kopírování pro veřejnost.
 • Provádí shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních fondů, registraci ,evidenci a výpůjčky čtenářů.
 • Spolupracuje se zásahovou jednotkou SDH na území města, pořizuje věcné vybavení a technické prostředky,zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Organizačně zajišťuje provoz internetových stránek města, správu počítačové sítě a aktualizaci elektronické úřední desky.
 • Zpracovává návrhy rozpočtu na úseku odboru včetně sledování jeho čerpání a účelnosti vynakládání prostředků.
 • Provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v působnosti odboru.
 • Vydává ověřené výstupy k informačnímu systému veřejné správy – agenda CzechPOINT.
 • Organizačně a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a společenské.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Silvie
 • Dnešní
  datum
  29. 10. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   6 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce