V kompetenci organizačního odboru je především:

Úsek sociální

Péče o rodinu a děti

 1. Poradenská a výchovná činnost
 2. V rámci sociálně-právní ochrany dětí působení v rodinách na rodiče, kteří neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 3. Projednávání s rodiči, odstranění nedostatků ve výchově a v chování dětí
 4. Sledování vývoje a výchovy ohrožených dětí
 5. V případě nutnosti oznamování zjištěných skutečností v ohrožených rodinách pověřenému úřadu
 6. Pečovatelská služba

Péče o zdravotně postižené a staré občany

 1. Poradenská činnost
 2. Pečovatelská služba
 3. Sepisování žádostí o umístění v DPS
 4. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Péče o občany, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí

 1. Poradenská činnost
 2. Bezprostřední individuální pomoc

Evidence o pobytu občanů

 • přihlašování k trvalému pobytu
 • poskytování písemných informací o místech pobytů občanů na základě písemné žádosti státních orgánů
 • vystavování potvrzení o žití pro občany, kteří pobírají důchod ze zahraničí
 • správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb. – ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku)

Činnost z úseku matriky

 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí
 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih (určení otcovství, popření otcovství, osvojení, rozvod manželství)
 • provádí konverzi dokumentů
 • přijímá žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména, přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
 • sepisuje zápisy o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti
 • rozhoduje ve věcech změny jména nebo příjmení (správní řízení)
 • vydává prvopisy matričních dokladů
 • přijímá žádosti a vydává duplikáty matričních dokladů, potvrzení z matričních knih a potvrzení ze sbírky listin
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává podklady k civilním i církevním sňatkům
 • vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • přijímá žádosti a povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • přijímá žádosti a povoluje uzavření manželství v jinou vhodnou dobu
 • provádí a zajišťuje svatební obřady
 • přijímá žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně (narození,úmrtí, sňatek v zahraničí)
 • plní zákonnou ohlašovací povinnost o matričních událostech
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla

Matriční úřad - poplatky

 • Místní poplatky – žádné
 • Rada města Rychvald na svém 1. zasedání dne 24.11.2014 stanovila usn.č.1/4.d) místo určené pro konání slavnostních obřadů obřadní v budově městského úřadu a dobu pro uzavírání manželství čtvrtek, pátek a sobotu v době od 9,00-12,00 hodin v půlhodinových intervalech. Služby spojené s uzavíráním manželství ve stanovené době a na stanoveném místě budou nadále poskytovány bezplatně.
 • Nejčastější používané správní poplatky na úseku matriky dle zák.č.634/2004 Sb.: 
  • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin  : 20,-Kč za každou matriční událost 
  • Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu : 100,-Kč
  • Ověření stejnopisu, opisu,kopie, fotokopie,atd. : 30,-Kč za každou i započatou stránku 
  • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině : 30,-Kč za každý podpis 
  • Vydání povolení změny 
  • a) příjmení hanlivého,výstředního,směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější : 100,-Kč 
  • b) jména nebo příjmení v ostatních případech : 1000,-Kč 
  • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost : 1000,-Kč 
  • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství : 500,-Kč

Potřebné dokumenty v sekci Ke stažení

KPOZ

 • spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti. Podílí se na přípravách organizačních a programových (vede evidenci každoročních jubilantů, nových Rychvalďáčků, organizuje přípravu jubilejních svateb, slavnostní vyřazení žáků 9.tříd, přijetí žáků 1.tříd, přijetí dárců krve,podílí se na zajištění upomínkových předmětů na tyto akce, vede rozpočet KPOZ,atd.)
 • zabezpečuje vyvěšení praporů k významným výročím

ARCHIV

 • zajišťuje dohled na výkon spisové a archivní služby u MěÚ Rychvald
 • přejímá archiválie odborů MěÚ, zabezpečuje jejich trvalé uložení do spisovny MěÚ a všestrannou péči o ně
 • zajišťuje jejich zpracování pro Státní archiv v Karviné dle spisového a skartačního řádu MěÚ Rychvald

V příloze tohoto článku naleznete "Popis realizace poskytování pečovatelské služby".

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Silvie
 • Dnešní
  datum
  29. 10. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   6 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce