Majetková správa

Informace o bytovém fondu

Odbor má ve správě celkem 38 domů a 479 bytů, z toho:

 • 445 bytů standard
 • 34 bytů se sníženou kvalitou

Opravy a údržbu bytového fondu odbor zajišťuje prostřednictvím společnosti Služby města Rychvald, spol. s r.o., a ostatních dodavatelů formou dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Města Rychvald. Roční rozpočet na opravy a údržbu bytového fondu činí 4,30 mil. Kč.

Rekonstrukcí bývalé školy na Michálkovické ulici čp. 463 byla rozšířena nabídka městských bytů o 11 bytů příjmově vymezeným osobám.

Informace o nebytových prostorách

Město má uzavřeno 48 nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů. Záměry na pronájmy uvolněných nebytových prostorů, po schválení radou města, jsou vyvěšeny dle zákona o obcích na úředních deskách, informačních tabulích a webovém serveru města. Roční rozpočet na opravy a údržbu nebytových prostorů činí 1,05 mil. Kč.

Pohřebiště

Zajišťuje pohřby neidentifikovaných nebo opuštěných zemřelých a nalezených lidských pozůstatků na území města, jejichž pohřbení nikdo neobstaral.

Investice a rozvoj města

Investice

 1. připravuje návrhy na velké opravy a investiční výstavbu na území města
 2. provádí vyhledávání a posuzování vhodných zdrojů příjmů k zajištění kofinancování projektů a investičních záměrů města
 3. zabezpečuje projektovou přípravu velkých oprav a investičních akcí
 4. organizuje zadávaní veřejných zakázek, tj. připravuje podklady, zpracovává návrhy zadání a zajišťuje průběh zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 5. zajišťuje realizaci akce v souladu s uzavřeným smluvním vztahem
 6. provádí za objednatele inženýrskou činnost a technický dozor
 7. kontroluje dodržování všech podmínek a termínů smlouvy a podává návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli veřejné zakázky

Rozvoj města

 1. vypracovává a předkládá iniciativní náměty, rozbory a studie o možnostech využívání přírodních a ekonomických podmínek pro rozvoj územního obvodu obce orgánům města
 2. realizuje schválený program rozvoje města na svěřených úsecích

Místní komunikace

 1. zajišťuje správu, opravy a údržbu místních a veřejných účelových komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a přechodů pro chodce, mostů, lávek a propustků včetně provádění mostních prohlídek
 2. zajišťuje správu, opravy a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, retardérů, označníků, městských cyklistických tras
 3. vede majetkovou evidenci místních komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a přechodů pro chodce, svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, retardérů, označníků, městských cyklistických tras , mostů, lávek a propustků
 4. připravuje návrh Plánu zimní údržby MK

Veřejné osvětlení

1. zajišťuje správu, opravy a údržbu veřejného osvětlení vč. vánoční výzdoby města

2. vede majetkovou evidenci veřejného osvětlení

Doprava

 1. tvoří koncepci rozvoje dopravních systémů a komplexně řeší a smluvně zajišťuje dopravní obslužnost obce
 2. sestavuje plány výstavby a rekonstrukcí místních komunikací

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Květoslava
 • Dnešní
  datum
  8. 12. 2019
 • Teplota
  v Rychvaldě
   6 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 426
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Mapa obce