Obsah

 1. Informace o pečovatelské službě
 2. Ceník
 3. Podávání a vyřizování stížností
 4. Příspěvek na péči
 5. Dokumenty ke stažení (ceník, informace o peč. službě, stížnosti)

Informace o pečovatelské službě

Základní informace

Název organizace: Město Rychvald, pečovatelská služba
Sídlo: Orlovská 678, Rychvald, 735 32
IČO: 00297615

Poslání pečovatelské služby

Poskytovat a zajišťovat seniorům – uživatelům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí - domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň neprohlubovat závislost na poskytované službě.

Cíle pečovatelské služby

 1. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle
 2. cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS
  • zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti
  • setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 3. cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS
  • uchová stávající schopnosti
  • zachová vlastní styl života
 4. cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS
  • i nadále udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let.

Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního zřetele vedoucí úředník organizačního odboru.

Komu pečovatelská služba není určena

 • osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

 1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
 3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele
 4. rovný přístup ke všem uživatelům
 5. profesionální poskytování služby

Základní činnosti pečovatelské služby

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Dovoz nebo donáška jídla
  • Pomoc při přípravě jídla a pití
  • Příprava a podávání jídla a pití
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
  • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • Donáška vody
  • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • Běžné nákupy a pochůzky
  • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Působnost terénní pečovatelské služby

V domácnostech uživatelů pobývajících na území města Rychvald
V domácnostech uživatelů bydlících mimo města Rychvald, a to do 1 km

Pečovatelskou službu poskytujeme pouze v pracovní dny, v době od 6,00 hod do 14,30 hod.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby

 • Je naplněna kapacita služby
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje celodenní zdravotní péči
 • Osoba žádá činnosti, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • Osobě byla vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Podání žádosti

PS se poskytuje na základě podané žádosti

 • fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům, která spadá do cílové skupiny, kterým je PS určena
 • zákonným zástupcem, opatrovníkem osoby, která spadá do cílové skupiny, kterým je PS určena

Žádost musí být podána písemně, telefonicky nebo e-mailem na předepsaném tiskopise na Městském úřadě v Rychvaldě, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, odbor organizační

Sarganková Jana, vedoucí úředník organizačního odboru
Kancelář č. 4 v přízemí
Telefon: 596543037
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední dny: pondělí a středa
Úřední hodiny: 8,00 – 11,30 hod, 12,30 hod. – 17,00 hod.

Jednání se zájemce je vedeno na úřadě nebo přímo v jeho domácnosti, může být vedeno za přítomnosti rodinného příslušníka na přání žadatele. Zájemce je seznámen s kompletní nabídkou služeb a jsou mu sděleny podrobnější informace o průběhu pečovatelské služby, dále je seznámen s cenami služeb a způsobu plateb. Zároveň je informován o znění § 75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění týkajícího se poskytování pečovatelské služby bez úhrady.

Zájemce si vyjasní, co od služby očekává (jaké jsou jeho potřeby, očekávání a osobní cíle) a co organizace může nabídnout.

Na základě jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby a podání jeho žádosti je sepsána smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem pečovatelské služby, přílohou uzavřené smlouvy jsou vnitřní pravidla v písemné podobě a ceník.

Plánování a průběh služby

Při uzavření smlouvy je dohodnuta schůzka v domácnosti uživatele, kdy je představena pečovatelka (klíčový pracovník), po vzájemné domluvě je stanoven den a čas realizace poskytování úkonů pečovatelské služby. Dále je dohodnut vstup do domácnosti, řešení nouzových a havarijních situací, ohrožení zdraví nebo života. Uživateli je ponechám čas k vyjádření svého plánovaného cíle, který by měl být službou realizován a postupně naplňován. Smlouvu lze měnit a rušit pouze písemnou formou.

Ukončení poskytování pečovatelské služby

Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno písemnou výpovědí příjemcem nebo poskytovatelem na základě:

 1. zániku poskytovatele
 2. změny místa bydliště
 3. umístěním uživatele do domova pro seniory, kde je poskytnuta celodenní péče
 4. úmrtím uživatele
 5. bez udání důvodu

Způsob a vyřizování stížností

Příjemce pečovatelské služby má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby. Stížnost může podat ústně (osobně, telefonicky) nebo písemně (osobním podáním, poštou, e-mailem) nebo anonymně pečovatelce nebo vedoucímu úředníkovi organizačního odboru. Stížnost je zaevidována, následně prošetřena bez zbytečných průtahů pověřeným úředníkem s vyslechnutím zúčastněných osob, zpracován písemný zápis o průběhu jednání. Informace o vyřízení stížností jsou vždy předány stěžovateli písemně.

Ceník

Ceník pečovatelské služby naleznete v příloze tohoto článku.

 

Podávání a vyřizování stížností

Základní informace

Název organizace: Město Rychvald, pečovatelská služba
Sídlo: Orlovská 678, Rychvald, 735 32
IČO: 00297615

Podávání a vyřizování stížností

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Vedoucí úředník organizačního odboru Městského úřadu v Rychvaldě:
Jana Sarganková 596543037

Pečovatelská služba se sídlem v Domě s pečovatelskou službou v Rychvaldě:
Svatava Adamčíková 596547231

Není nutno dodržet hierarchii, je možné zvolit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby.
Každou oprávněnou stížnost se snažíme vyřešit a přijmout opatření, která zamezí opakování.
Všechny stížnosti využíváme jako podněty ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 • Ústní – telefonické
 • Písemné
  • doručené poštou, došlé přes e-mail
  • Schránka pečovatelské služby v DPS Rychvald
  • Schránka Městského úřadu v Rychvaldě
  • Podatelna v přízemí Městského úřadu v Rychvaldě

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI

Ústní – prošetření, vyřízení, přijetí opatření – neodkladně
Písemné – po obdržení stížnosti a jejím prošetření, přijetí opatření písemná odpověď
Stížnosti bez podpisu – prošetření, zhodnocení situace, přijetí opatření podle zjištěných skutečností

 • Stěžovatel si může zvolit zástupce, který jej bude při stěžování zastupovat
 • Všechny stížnosti (včetně ústních) jsou evidovány s popisem přijatých opatření
 • Na všechny podepsané stížnosti bude podána písemná odpověď s uvedením přijatých opatření
 • Nepodepsané (anonymní) jsou zapsány v knize stížností, přijatá písemná opatření budou vyvěšena na informační nástěnce
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možno předat stížnost zřizovateli:
  • Bc. Lubomír Klaput, vedoucí úřadu 596543048

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, pečovatelská služba, asistent sociální péče nebo jiný registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Právní úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“)
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“)

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Výše příspěvku na péči od 1. srpna 2016

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Řízení o přiznání příspěvku na péči

 • Žádost se podává na kontaktním pracovišti ÚP v Bohumíně, k dispozici je také Integrovaném portálu MPSV.
 • Sociální pracovník kontaktního pracoviště provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně je žádost zaslána Okresní správě sociálního zabezpečení v Karviné o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
 • Na základě tohoto posudku ÚP Bohumín vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv a v jakém stupni závislosti. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí ÚP kontaktní pracoviště v Bohumíně. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti.

 

Přílohy

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Liliana
 • Dnešní
  datum
  25. 2. 2020
 • Teplota
  v Rychvaldě
   5 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce