Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

 • Zaměstnavatel - Město Rychvald, se sídlem Orlovská 678, Rychvald
 • Druh práce - výkon agendy odboru stavebního - stavební úřad
 • Místo výkonu práce - Městský úřad Rychvald
 • Platové zařazení - 9. platová třída podle délky praxe v souladu s nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním oboru
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook)
 • znalost právních předpisů
 • odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu na území ČR
 • datum a podpis

K přihlášce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání: písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu.

Lhůta podání přihlášky: 15.6.2018 do 11:00 hod.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Jana
 • Dnešní
  datum
  24. 5. 2018
 • Teplota
  v Rychvaldě
   20 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 353
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce