Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):

 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, vysvědčení o absolutoriu)
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
 • strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
 • koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Informace: www.msk.cz
Přihlášky podejte do 5. 12. 2017 na adresu: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ (vč. názvu organizace)

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Alžběta
 • Dnešní
  datum
  19. 11. 2017
 • Teplota
  v Rychvaldě
   3 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 293
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Mapa obce